Regulamin

ACAMAR FILMS
Witaj na stronie Binga. Acamar Films udostępnia Ci ich serwisy oraz dostęp do strony internetowej (“bingbunny.com”) w zgodzie z Regulaminem.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY
1. Korzystanie z tej strony internetowej zobowiązuje Cię do akceptacji Regulaminu od momentu pierwszego użytkowania tej strony. Acamar Films zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie oraz wprowadzenia tych zmian w trybie online. Jesteś odpowiedzialny za regularny przegląd informacji zamieszczonych na stronie w celu uzyskania aktualnych informacji na temat takich zmian. Dalsze korzystanie z tej strony po wprowadzonych zmianach, zobowiązuje Cię do ponownej zgody na ich akceptację.

2. Zawartość tej strony nie może być w żaden sposób kopiowana, ponownie publikowana, pobierana, reprodukowana, wyświetlana lub transmitowana, za wyjątkiem własnego użytku domowego, w celu nie-komercyjnym. Każde inne zastosowanie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Acamar Films. Zgadzasz się zatem, aby nie przerabiać, zmieniać lub tworzyć pochodnych materiałów z istniejących w tym miejscu materiałów lub używać ich w jakimkolwiek innym celu niż nie-komercyjny użytek osobisty. Wyrażasz zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem, w sposób, który nie łamie praw autorskich czy ogranicza lub utrudnia korzystania z tej strony osobom trzecim. Takie ograniczanie lub utrudnianie jest zachowaniem niezgodnym z prawem, do którego również zalicza się nękanie, prześladowanie lub powodowanie dyskomfortu u jakiejkolwiek osoby, przekazywanie treści, które są obsceniczne lub obraźliwe lub zakłócają normalny przepływ komunikacji w tym miejscu.

3. Ta strona oraz wszelkie informacje, nazwy, obrazki, zdjęcia, logo i symbole reprezentujące i odnoszące się do Acamar Films oraz/lub jej produktów i usług (lub do produktów stron trzecich), są oferowane na zasadzie „W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, w maksymalnie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa zakresie wyłączamy wszelkie gwarancje, warunki i inne zapisy, wyraźne lub dopowiedziane, związane z naszymi serwisami i użytkowaniem przez Ciebie naszych serwisów, w tym bez ograniczeń w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszania, zgodności, bezpieczeństwa i dokładności. W żadnym wypadku Acamar Films oraz/lub strony trzecie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bez ograniczeń, w tym za pośrednie, bezpośrednie, wtórne, wyjątkowe lub retorsyjne straty lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z użytkowania lub utraty danych lub dóbr, jak też w wyniku zaniedbania lub innych pokrętnych działań, wynikające z lub w związku z korzystaniem z serwisu. Acamar Films nie gwarantuje, że funkcje zawarte w materiałach na tej stronie będą dostępne w sposób ciągły lub będą wolne od błędów, że usterki będą usuwane, ani że ta strona lub serwery, za pośrednictwem których jest ona udostępniana, są wolne od wirusów lub usterek lub że reprezentuje pełną funkcjonalność, dokładność oraz niezawodność materiałów. Nazwy, obrazki i logo Acamar Films oraz/lub stron trzecich oraz ich produktów i usług, są znakami zastrzeżonymi Acamar Films oraz/lub stron trzecich. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowana jako nadawanie, poprzez implikację lub w inny sposób, licencji lub prawa na podstawie znaku towarowego lub patentu Acamar Films lub strony trzeciej.

WKŁAD
4. Kiedy udostępniasz treści na bingbunny.com (w tym wolny tekst, zdjęcia, obrazki, filmiki lub pliki dźwiękowe) zgadzasz się tym samym, poprzez udostępnianie swoich materiałów, na upoważnienie Acamar Films do: wieczystego nieodpłatnego użytkowania, bez obowiązku świadczenia tantiemów, bez prawa wyłączności, udostępniania prawa licencji oraz samej licencji, reprodukcji, modyfikacji, zmiany, publikowania, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, naśladowania, odtwarzania, udostępniania do publicznego wglądu, z uwzględnieniem wszelkich praw autorskich i publicznych oraz uszanowaniem Twoich treści w skali światowej oraz/lub wkładu w dowolnym formacie lub środku przekazu znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości, przez cały okres istnienia tych praw oraz w późniejszym okresie w maksymalnie możliwym zakresie bez ograniczeń czasowych oraz zgodnie z zasadami prywatności określonymi w Polityce Prywatności Acamar Films. Jeśli nie chcesz przyznać Acamar Films praw określonych powyżej, prosimy nie udostępniać żadnych treści na stronie bingbunny.com

OGÓLNE
5. Jeśli wystąpi jakakolwiek rozbieżność między tym Regulaminem a dowolnymi konkretnymi zapisami pojawiającymi się w innym miejscu na naszej stronie w odniesieniu do konkretnego materiału w tym również zasadami użytkowania strony, pierwszeństwo mają zapisy tego ostatniego.

6. Jeśli dowolny z zapisów niniejszego Regulaminu zostanie uznany za niegodny z prawem, nieważny lub z innej przyczyny niewykonalny w świetle przepisów prawa dowolnego stanu lub państwa, w którym ten Regulamin ma obowiązywać, to w zakresie i jurysdykcji, w których dany zapis jest niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, będzie on wyłączony i usunięty z tego Regulaminu, a pozostałe zapisy Regulaminu pozostaną w mocy i będą wiążące i wykonalne.
Ten Regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z wykładnią przepisów prawa Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające lub związane z naszą stroną podlegają jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

7. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na postanowienia tego Regulaminu, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie użytkowania naszej strony.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
Acamar Films jest wyłącznym właścicielem wszystkich materiałów na tej stronie, w tym artykułów, zdjęć i materiałów wideo, chyba że zaznaczono inaczej.